Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRıfat Rasier
dc.contributor.authorÖzgür Artunay
dc.contributor.authorErdal Yüzbaşıoğlu
dc.contributor.authorAlper Şengül
dc.contributor.authorHalil Bahçecioğlu
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:49:18Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:49:18Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TnpjNU1qazU=
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1368
dc.description.abstractAmaç: Diyet, sigara içimi, genetik soygeçmiş, hipertansiyon, di- abetes mellitus, cinsiyet, yaş ortalaması, çalışma ortamının stresli olmasının ve refraktif kusurun senil senil makula deje- nerasyonu (SMD) hastalarında dağılımını ortaya koymak. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2002-Mayıs 2006 tarihleri arasında fundus muayenesi ve FFA sonuçlarına göre SMD tanısı kon- muş 778 hastanın 1383 gözünün kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 778 hastanın 118 tanesi (%15.16) diabet, 439 tanesi (%56.42) hipertansifti ve 405 tanesi (%52.05) ortalama günde bir paket olmak üzere sigara içiyordu. Refraktif kusur olarak incelendiğinde hastalardan 410 hasta hipermetrop+astigmat, 45 hasta sadece hipermetrop, 191 hasta miyop+astigmat, 32 hasta sadece miyop, 22 hasta sadece astigmat ve 72 has- ta emetrop idi. Diyet alışkanıklarına bakıldığında hastaların 505’nün (%64.91) antioksidandan fakir, hayvansal gıdalar- dan zengin beslendiği görülmüştür. Hastaların genetik sorgu- laması yapıldığında sadece 103 hastanın (%13.24) ebeveyn- lerinin bir veya her ikisinde SMD olduğu tespit edilmiştir. SMD hastalarımızdan 434’ü bayan, 344’ü erkekti. Yaş ortalaması olarak hastaların 131’i 50-59 yaş arasında, 262’si 60-69 yaş arasında, 328’i 70-79 yaş arasında ve 57’si 80 yaş üzerindey- di. Hastaların işleri sorulduğunda stresli bir işe sahip olduğunu ifade eden hastaların sayısı 547 (%70.30) iken, stressiz bir işe sahip olduğunu ifade eden hasta sayısı 190 (%24.42) idi. Sonuç: SMD hastaları refraktif kusur olarak incelendiğinde %52.7’sinin hipermetrop astigmat olduğu tespit edilmiştir. Hipertansiyon, sigara ve antioksidandan fakir gıdalarla bes- lenme SMD hastalarında normal populasyona göre anlam- lı olarak yüksek bulundu. Diabet ve genetik yatkınlığın SMD hastalarında sık olmadığı görüldü. 70-80 yaş arasında SMD görülme sıklığının en fazla (%42.16) olduğu tespit edildi ve ça- lışmamız sonucunda derecelendirme sisteminde 4-5 seviyesin- de stresli bir işe sahip olduğunu ifade edenlerde SMD görülme sıklığı daha fazla olarak tespit edildi.en_US
dc.description.abstractPurpose: To assess the association between diet, smoking, genetic history, hypertension, diabetes mellitus, gender, age, stressful work, refractive error, and age-related macular degeneration. Materials and Methods: Records of 1383 eyes of 778 patients who had age-related macular degeneration (ARMD) according to fundoscopic and FFA examination were investigated retrospectively. Results: 118 (15.16%) were diabetic, 439 (56.42%) were hypertensive, and 405 (52.05%) were smoking on average one packet a day. Among refractive errors, 410 patients were hypermetropic+astigmatic, 45 were hypermetropic, 191 were myopic+astigmatic, 32 were myopic, 22 were astigmatic, and 72 were emmetropic. When dietary habits were questioned, 505 (64.91%) patients had an antioxidant-poor and animal- rich diet. According to genetic history, in 103 (13.24%) patients one or both parents had ARMD. Of our ARMD patients, 434 were female and 344 were male. The age distribution of ARMD patients was as follows: 131 were 50-59, 262 were 60- 69, 328 were 70-79, and 57 were over 80 years. The patients were also asked about their work environment and, according to 547 (70.30%) of them, their occupation was stressful. Conclusion: In refractive error examinations, 52.7% of patients were hypermetropic+astigmatic. ARMD was significantly associated with hypertension, smoking, and an antioxidant- poor diet compared to the normal population. Diabetes and genetic predisposition were not frequent in our ARMD patients. It was established in our study that ARMD is seen most frequently between the age of 70 and 80. Furthermore, it is more frequent to see ARMD in patients who state that their work environment stress level is 4-5 with respect to our grading system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleSenil makula dejenerasyonunun edinsel ve kişisel risk faktörleri ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelationship between acquired and personal risk factors and age-related macular degenerationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRetina-Vitreusen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.startpage273en_US
dc.identifier.endpage275en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record