Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCem Başataç
dc.date.accessioned2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T15:49:54Z
dc.date.available2019-08-13T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T15:49:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-9833
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnME9EazFOUT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/1560
dc.description.abstractAmaç:Biz bu çalışmada hipospadiası olan erişkin hastalarda Tubularized-incised plate urethroplasty onarımının etkinliğini ve yapılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Mart 2013 ve Şubat 2016 tarihleri arasında primer hipospadias tanısı ile tubularized-incised plate urethroplasty onarımı yapılan 12 erişkin hasta çalışmaya dâhil edildi. Ortalama hasta yaşı, eksternal mea yerleşimi, penil eğrilik varlığı ile ortalama operasyon süresi, cerrahi komplikasyonlar, üretral kateter çıkarılma zamanı ve hastanede kalış süreleri geriye dönük olarak analiz edildi. Hastaların tamamına ameliyat sonrası 6. ayda üroflowmetri yapıldı. Cerrahi başarı penis ucunda stenotik olmayan yeni üretranın varlığı ve üroflowmetride azami idrar akışının >20 mL/sn olması olarak belirlendi. Bulgular:Ortalama hasta yaşı 22.1 yıl idi. Ortalama operasyon süresi, hastanede kalış süresi ve üretral katater çıkarılma zamanı sırasıyla 105 dakika, 3 ve 8.16 gün olarak belirlendi. 2 hastada hafif penis eğriliği izlendi. Erken dönemde her hangi bir komplikasyon izlenmedi. Ortalama 19 aylık takip döneminde bir hastada üretrokutanöz fistül gelişti. Cerrahi başarı %91.6 olarak belirlendi. Ameliyat sonrası yapılan üroflowmetride fistül gelişen hasta dışındaki bütün hastalarda azami idrar akış hızı >20 mL/sn idi. Sonuç: Hipospadiası olan erişkin hastalarda tubularized-incised plate urethroplasty onarımı, kabul edilebilir kozmetik ve fonksiyonel sonuçlar ile etkin ve uygulanabilir bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractPurpose:We aim to evaluate efficacy and feasibility of tubularized-incised plate urethroplasty repair in adult patients with hypospadias. Materials and methods: Between March 2013 and February 2016, 12 adult patients with primary hypospadias who underwent tubularized-incised plate urethroplasty repair were included in this study. The mean age of patients, location of urethra, existence of penile chordee, and the mean operation time, operative complications, urethral catheter removal time and length of hospital stay were analyzed retrospectively. All patients received uroflowmetry at postoperative 6th months. Surgical success was determined as a good cosmetic appearance with non-stenotic vertical meatus at tip of the penis and a uroflowmetry with a maximum urinary flow rate > 20 mL/sc. Results:The mean patient age was 22.1 years. The mean operation time, length of hospital stay and urethral catheter removal time were 105 minutes, 3 and 8.16 days, respectively. Two patients have mild penile chordee. No early post-operative complication has occurred. The urethocutaneous fistula was observed in one patient at the mean follow up of 19 months. Surgical success was determined as %91.6. Mean Q max on post-operative uroflowmetry was measured as >20 mL/sc in all patients except one who have urethrocutaneous fistula formation. Conclusion: Tubularized-incised plate urethroplasty repair seems as an effective and feasible treatment in adult hypospadias patients with acceptable cosmetic and functional result.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectRadyolojien_US
dc.subjectNükleer Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.titleErişkin yaş hipospadias onarımında tubularized-incised plate urethroplasty yönteminin etkinliğien_US
dc.title.alternativeEfficacy of tubularized-incised plate urethroplasty in the management of adult hypospadiasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage99en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record