Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖnel, Mustafa
dc.contributor.authorKüçücük, Seden
dc.contributor.authorTöre, Gökhan
dc.contributor.authorAğaçfidan, Ali
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:12Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0374-9096
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRZeE5URXdNQT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/3986
dc.description.abstractChlamydia trachomatis dünyada en sık rastlanan cinsel temasla bulaşan bakteriyel patojendir. Klamidya enfeksiyonlarının, yüksek riskli insan papillomavirus tipleri ile oluşan servikal kanserlerde kofaktör olarak rol oynayabileceği ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada, servikal kanserli kadınlarda klamidya enfeksiyonu sıklığının belirlenmesi amacıyla C.trachomatis’e özgül antikor pozitifliği araştırılmıştır. Çalışmaya, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde servikal kanser tanısı ile tedavi gören opere edilmiş 77 kadın hasta ile kontrol grubu olarak 20 sağlıklı kadın olgu dahil edilmiştir. Çalışma gruplarına ait serum örneklerinde C.trachomatis’e özgül IgG, IgA ve IgM tipi antikorların varlığı, mikroimmünofloresan yöntemiyle ticari kit (Orgenium Laboratories, Finlandiya) kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmamızda, 20 sağlıklı kontrol bireyin (yaş ortalaması: 30.25 ± 6.4 yıl) hepsi seronegatif bulunmuş, buna karşın servikal kanserli hastalarda seropozitiflik oranı %9.1 (7/77) olarak tespit edilmiştir. Serolojik verilere göre, dört olgu sadece IgG pozitifliği ile (titreler: 3 olguda 1/16, bir olguda 1/32) geçirilmiş enfeksiyon; iki olgu IgG + IgM pozitifliği ile (titreler: her iki hastada da IgG 1/64 ve IgM 1/64) akut enfeksiyon; bir olgu ise IgG + IgA pozitifliği ile (titreler: IgG 1/128 ve IgA 1/20) kronik enfeksiyon olgusu olarak yorumlanmıştır. Seropozitif hastaların yaş ortalaması 53.88 ± 12.1 yıl olup, üç olgunun FGK, üç olgunun BDE ve bir olgunun CHIJ serogrubuna karşı antikor içerdiği tespit edilmiştir. Çalışmada yer alan olguların hepsi daha önceden cinsel yolla bulaşan bir hastalık geçirmediklerini ifade etmişlerdir. C.trachomatis’e özgül IgG, IgA ve IgM tipi antikorlar açısından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (IgG için p= 0.339, IgA için p= 1.000, IgM için p= 1.000). Ancak çalışma gruplarımıza ait olgu sayılarının az olması nedeniyle istatistiksel değerlendirmenin yol gösterici olmayabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak, servikal kanser gelişiminde klamidya enfeksiyonlarının rolü ile ilgili verilerin, geniş olgu gruplarını içeren ileri çalışmalarla desteklenmesi gerektiği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractChlamydia trachomatis is the most frequent bacterial pathogen causing sexually transmitted diseases worldwide. Many studies emphasize that chlamydial infections may play role as a cofactor in cervical cancers caused by high risk human papillomavirus types. The aim of this study was to investigate the presence of antibodies specific for C.trachomatis in patients with cervical cancer in order to detect the frequency of chlamydial infections. A total of 77 patients diagnosed as cervical cancer who have undergone surgery and on treatment at Oncology Institute of Istanbul Faculty of Medicine were included in the study, together with 20 healthy women as the control group. Serum samples obtained from patient and control groups were investigated by a commercial microimmunofluorescence kit (Orgenium Laboratories, Finland) for the detection of C.trachomatis IgG, IgA and IgM antibodies. All of the control subjects (mean age: 30.25 ± 6.4 years) were found seronegative, however the seropositivity rate detected in patients with cervical cancer was 9.1% (7/77). Serological data were interpreted as previous infections in four patients with single IgG positivity (titers: 1/16 in three and 1/32 in one patient), acute infections in two patients with IgG + IgM positivity (titers: IgG 1/64 and IgM 1/64 for both patients), and chronic infection in one patient with IgG + IgA positivity (titers: IgG 1/128 and IgA 1/20). The mean age of seven seropositive patients was 53.88 ± 12.1 years, and three of them had antibodies against FGK, three against BDE and one against CHIJ serogroups of C.trachomatis. None of the cases had the history of sexually transmitted disease. No statistically significance was found between patient and control groups regarding C.trachomatis IgG, IgA and IgM seropositivity (for IgG; p= 0.339, for IgA; p= 1.000, for IgM; p= 1.000). However, it was thought that the statistical evaluations may not be conclusive due to the small number of study groups. In conclusion further studies with large numbers of cases are needed to understand the role of chlamydia infections in the development of cervical cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.titleServikal kanserli hastalarda chlamydia trachomatis seropozitifliğinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of chlamydia trachomatis seropositivity in patients with cervical canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMikrobiyoloji Bültenien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.volume47en_US
dc.identifier.startpage702en_US
dc.identifier.endpage707en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record