Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErdinç, Yasemen Durak
dc.contributor.authorSaraçoğlu, Ayten
dc.contributor.authorDalar, Levent
dc.contributor.authorSaraçoğlu, Kemal Tolga
dc.contributor.authorDemirhan, Özkan
dc.contributor.authorSağbaş, Liva Ertan
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:26Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpJM01EUXhNUT09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4056
dc.description.abstractINTRODUCTION: We aimed to investigate the relationship between preoperative pulmonary function tests detected by obstruction of the airway and postoperative intubation time with prolonged intensive care unit stay in patients undergoing mitral valve replacement. METHODS: Sixtytwo consecutive patients undergoing mitral valve replacement surgery were included. Patients’ gender, presence of systemic disease, smoking history, pulmonary function tests, ejection fraction, pulmonary artery pressure, perioperative cardiopulmonary bypass and aortic clamp time, postoperative intubation time, length of stay in the intensive care unit, preoperative and postoperative laboratory findings, arterial blood gas values were recorded. RESULTS: In 47 patients systemic concomitant diseases were diagnosed. Nine had asthma, 8 had chronic obstructive pulmonary disease. Length of stay in the intensive care unit was significantly lower in patients with respirotary disease under treatment than the patients without respirotary disease (p<0.05). Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients stayed significantly shorter than non-Chronic Obstructive patients (p<0.05). Significantly positive correlation existed between intensive care staying time and post-operative renal function indicators (p<0.05). Significantly negative correlation existed between intubation period and forced expiratory volume in first second (p<0.05). DISCUSSION and CONCLUSION: Preoperative airway obstruction assessments may provide postoperative decreased hospital stay and mechanical ventilation requirement in patients undergoing mitral valve replacement with cardiopulmonary bypass.en_US
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Mitral kapak replasmanı hastalarında, preoperatif solunum fonksiyon testleriyle saptanan hava yolu obstruksiyonunun, postoperatif mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım yatış süresiyle ilişkisini araştırmayı amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde mitral kapak replasmanı yapılan 62 ardışık hasta, çalışmaya alındı. Cinsiyet, sistemik hastalık varlığı, sigara kullanımı, solunum fonksiyon testleri, ejeksiyon fraksiyonu, pulmoner arter basıncı, peroperatif kardiyopulmoner baypas ve aort klempi süreleri, postoperatif entübasyon süresi, cerrahi yoğun bakım süresi, preoperatif ve postoperatif labratuar testleri, arter kan gazı değerleri kaydedildi. BULGULAR: Hastaların 47’sine eşlik eden sistemik hastalık mevcuttu. Bunlardan 9'u astım, 8'i kronik obstruktif akciğer hastalığı idi. Solunum yolu hastalığı olanlarda yoğun bakım kalış süresi solunum yolu hastalığı olmayanlardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Kronik obstruktif akciğer hastalığı olanlarda yoğun bakım yatış süresi, kronik obstruktif akciğer hastalığı olmayanlardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Hastaların yoğun bakım yatış süresi ile renal fonksiyon göstergeleri arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcuttu (p<0,05). Entübasyon süresi ile kardiyopulmoner baypas süresi arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu (p<0,05). Entubasyon süresi ile birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volüm değeri arasında anlamlı negatif korelasyon mevcuttu (p<0,05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyopulmoner baypas ile mitral kapak replasmanı planlanan hastaların preoperatif dönemde ayrıntılı olarak havayolu obstruksiyonu varlığı açısından değerlendirilmeleri, postoperatif mekanik ventilasyon gereksinimi ve uzayan yatışın azaltılmasını sağlayabilir kanısına varılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectAndrolojien_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım, Tıpen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectTamamlayıcı ve Entegre Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Etiken_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectPeriferik Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTransplantasyonen_US
dc.subjectTropik Tıpen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titlePreoperative Airway Obstruction as a Cause of Morbidity in Patients Undergoing Mitral Valve Replacementen_US
dc.title.alternativeMitral Kapak Replasmanı Yapılan Olgularda Bir Morbidiite Nedeni Olarak Preoperatiif Havayolu Obstrüksiyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record