Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSelçuki, Kocabalkan Dilek
dc.contributor.authorVural, Pervin
dc.contributor.authorErzengin, Dilek
dc.contributor.authorCanbaz, Mukaddes
dc.date.accessioned2020-12-02T18:11:32Z
dc.date.available2020-12-02T18:11:32Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn0301-7362
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr//makale/TVRRMU1UTXo
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11446/4090
dc.description.abstractNitrik oksid (NO) birçok hücre ve dokuda sitotoksik ve sitostatik etki gösteren inorganik bir moleküldür. Son yıllarda yapılan çalışmalarda NO'din karaciğer, akciğer ve prostat kanserlerin gelişmesinde rol aldığı gösterilmiştir. Aktinik keratoz (AK) ve bazal hücreli karsinom (BCC), keratinizasyon artışı ve keratinosit proliferasyonu ile karakterize, ve etyopatojenezlerinde ultraviyole (UV) ışınlarının önemli yer aldığı yaygın dermatolojik problemlerdir. NO'din purin ve pirimidin bazların deaminasyonu ile DNA hasarına, apoptoz ve karsinojeneze yol açtığı bi-linmektedir. Çalışmaya 13 AK, 12 BCC ve 10 miks olmak üzere toplam 35 hasta dahil edildi. Kontrol gurubu 16 sağlıklı kişiden oluşturuldu. NO'din stabil metabolizma ürünleri olan plazma nitrit/nitrat düzeyleri Griess reaksiyonu ile tayin edildi. Elde edilen sonuçların değerlendi-rilmesi ANOVA testi ile gerçekleştirildi. BCC ve miks gruplarının kontrollere kıyasla, ayrıca miks vakalarının AK'a kıyasla plazma NO düzeyleri istatistiki yönden anlamlı bir artış gösterdiği saptandı (p< 0.05). Sonuç olarak artmış olan plazma NO düzeylerinin deri kanserlerinde biyokimyasal olarak önemli bir bulgu olacağı kanısındayız.en_US
dc.description.abstractNitric oxide (NO) is an inorganic molecule with cytotoxic and cytostatic effects on many cell types and tissues. Recent studies have postulated that NO plays an important role in the developing of hepatocellular, lung and prostatic carci-noma. Actinic keratosis (AK) and basal cell carcinoma (BCC) are common dermatologie problems with accentuated hyperkeratinization and keratinocyte proliferation, in which etio-pathogenesis ultraviolet (UV) light is very important. It is known that NO can directly damage DNA by deamination of purine and pyrimidine bases, which trigger apoptosis and carcinoge-nesis. A total number of 35 patients with AK (13), BCC (12) and 10 mix skin cancer were included into the study. Control group consisted of 16 healthy subjects. Plasma nitrite/nitrate (the stabile end products of NO metabolism) were measured by Griess reaction. Statistical evaluation of the data was performed by the ANOVA test. Plasma NO levels of BCC and mix groups according to controls, and of mix group according to AK were significantly elevated (p&lt; 0.05). As a conclusion we can suggest that elevation of plasma NO levels will be an im-portant biochemical parameter for skin cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleAktinik keratoz ve bazal hücreli karsinom tanısı konmuş olgularda plazma nitrit / nitrat (NOX) düzeylerien_US
dc.title.alternativePlasma nitric oxide levels in skin cancersen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalİstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuasıen_US
dc.contributor.departmentDBÜen_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.volume64en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record