Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozoklar, Cemal Ataen_US
dc.contributor.authorKubat, Yudum
dc.date.accessioned2015-07-03T12:31:45Z
dc.date.available2015-07-03T12:31:45Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationKubat, Yudum. (2015). Aile Sağlığı Merkezinde Görev Yapan Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Organ Nakli Ve Bağışına Yönelik Bilgi, Düşünce Ve Tutumlarının Belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/711en_US
dc.description03.07.2018 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitimien_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma, Aile hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının organ nakli ve bağışına yönelik bilgi, düşünce ve tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırma; İstanbul, Kâğıthane ve Sarıyer ilçesinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni, bu illerde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanları olup toplam 391 kişiden (48 erkek, 141 kadın) oluşmuştur. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Gruplu değişkenler arasındaki ilişki ki-kare analizi ile test edilmiştir. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda sağlık elemanlarının organ nakli ve bağışına genel bakış değişkenine göre katılımcıların 154'ü (%81,5) Destekliyorum, 29'u (%15,3) Kararsızım, 6'sı (%3,2) Desteklemiyorum olarak dağılmaktadır. Sağlık elemanlarının ülkemizdeki organ nakli ile ilgili yasanın okunma durumu değişkenine göre 55'i (%29,1) evet, 134'ü (%70,9) hayır olarak dağılmaktadır. Sağlık elemanlarının organ bağışı yapma düşüncesi değişkenine göre 2'si (%1,1) Kesinlikle düşünmem, 5'i (%2,6) Düşünmem, 54'ü (%28,6) Kararsızım, 98'i (%51,9) Düşünürüm, 30'u (%15,9) Kesinlikle düşünürüm olarak dağılmaktadır. Sonuç: Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının organ nakli ve bağışı konusunda yeterince duyarlı oldukları belirlenmiştir. Fakat organ nakli ve bağışı ile ilgili bilgilerinin arttırılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, family physicians and family members of health information for the transplant and donation, in order to determine the ideas and attitudes of descriptive and was conducted as a cross-sectional. Materials and Methods: This study; Istanbul, Kâğıthane and was built in Sarıyer district. The population of the investigation, it is located in the provinces Family physicians working in Family Health Centers and Family Health Elements is a total of 391 people (48 male, 141 female) was formed. The data obtained using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) were analyzed using for Windows 22.0 program. As the number of data evaluation descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation is used. Group were tested by chi-square analysis of the relationships between variables. Group were tested by chi-square analysis of the relationships between variables. For the comparison of continuous quantitative data between two independent samples t-test was used to compare continuous quantitative data between more than two independent groups Unidirectional (One way) ANOVA test was used. Anova post-hoc analysis to determine a complement differences after test Scheffe test Findings: The results of health personnel in organ transplantation and donation of 154, according to the variable overview (81.5%) I support, and 29 (15.3%) Neutral, 6 (3.2%) is distributed as not supported. 55 According to the read state of the law on organ transplants in our country the health element variable (29.1%) yes, 134 (70.9%) is distributed as charity. 2 According to the idea of organ donation to the variable element of health (1.1%), I definitely think, 5 (2.6%) I think, 54 (28.6%) Neutral, 98 (51.9% ) think, 30 (15.9%) is distributed as I think absolutely. Results: Family physician and family health Of organ transplantation and donation they're sensitive enough. But organ transplant and donation-related information needs to improve their.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectorgan bağışıen_US
dc.subjectorgan naklien_US
dc.subjectaile hekimien_US
dc.subjectaile sağlığı elemanıen_US
dc.subjectorgan donationen_US
dc.subjectorgan transplantationen_US
dc.subjectfamily physiciansen_US
dc.subjectfamily health elementen_US
dc.titleAile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının organ nakli ve bağışına yönelik bilgi, düşünce ve tutumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeFamily health center, where he worked family physician and family health of the elements organ transplantation and for information, ideas and attitudes of determinationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record