Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkpınar, Belhhanen_US
dc.contributor.authorOral, Mehmet Kerem
dc.date.accessioned2014-06-06T10:38:46Z
dc.date.available2014-06-06T10:38:46Z
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2007
dc.identifier.citationOral, Mehmet Kerem. (2007). Aort Stenozlu Hastalarda Farklı Protez Kapaklarla Gerçekleştirilen Aort Kapak Replasmanlarından Sonra Sol Ventrikül Kütle Gerilemesinin Oranlarının Karşılaştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/95en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractAort stenozu olan hastalarda sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül içindeki basıncın kronik olarak artmasına cevap olarak ortaya çıkan bir adaptasyon mekanizmasıdır. Sol ventrikül hipertrofisi, ard yük attıkça, sistolik duvar stresinin normal seviyelerde kalmasına ve ejeksiyon performansının korunmasına olanak sağlar [1,2]. Yetersiz hipertrofi ard yük uyumsuzluğuna neden olur ve bu da duvar stresinin artmasıyla ve kontraktil fonksiyonunun azalmasıyla sonuçlanır. Aşırı hipertrofi kontraktilitede ve pompa fonksiyonunda azalma ile sonuçlanabilir. Aort kapagındaki lezyonun düzeltilmesi sol ventrikül hipertrofisinde gerilemeyle sonuçlanır [3]. Aort kapak replasmanından sonra ortaya çıkan sol ventrikül kütlesindeki bu gerileme, sol ventrikül hipertrofisiyle ilişkili olan ani ölüm, konjestif kalp yetmezliği ve dirençli aritmiler gibi uzun dönem komplikasyonları azaltabilir [4]. Bu nedenle, sol ventrikül kütle gerilemesi, aort kapak replasmanından sonra uzun dönem sag kalıma etki eden en önemli kriterdir. Değişik protez kapaklar arasındaki sol ventrikül hipertrofisinin gerileme oranları aort kapak replasmanında kullanılan protezlerin özelliklerine göre farklılık gösterir. Yaslı hastalarda biyoprotezlerin kullanılması antikoagulasyon gereksinimini ortadan kaldırır. Mekanik kapaklar, biyoprotezlerle karşılaştırıldığında, daha yüksek transprostetik gradiyent bırakır ancak uzun ömürleri nedeniyle tercih edilirler. Mevcut mekanik kapaklar tek yaprakçıklı disk ve iki yaprakçıklı olarak tasarlanmışlardır. ki yaprakçıklı protezler kan akımı boyunca doğrusal olarak açılırlar ki, böylece teorik olarak, tek yaprakçıklı protezlerle karşılaştırıldığında daha fazla doğrusal akım ve daha az çıkım yolu daralmasına neden olurlar [5]. Bu çalışmanın amacı, üç farklı protez kapağın ameliyat sonrası dönemde sol ventrikül kütle gerilemesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla, Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Mayıs 2001 ile Aralık 2004 tarihleri arasında aort stenozu nedeniyle aort kapak replasmanı operasyonu uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Aort yetmezliği ön planda olan ve aort kapak replasmanına ek olarak başka prosedürler uygulanan hastalar çalışma kapsamı dışında tutuldu. Bu kriterlere uyan hastalar, takılan protezlerin tipine göre üç gruba ayrıldı. Grup I’e Hancock II Bioprotez kullanılan hastalar, grup II’ye Medtronic tek yaprakçık tipi protez kullanılan hastalar ve grup III’e St. Jude iki yaprakçıklı protez kullanılan hastalar alındı. Grup I, yas ortalaması 70,82 ± 9,14 olan 5 erkek, 12 bayan toplam 17 hastadan, grup II yas ortalaması 61,62 ± 13,79 olan 8 erkek,13 bayan toplam 21 hastadan ve grup III yas ortalaması 56,29 ± 18,38 olan 11 erkek, 6 bayan toplam 17 hastadan oluşmaktaydı. Çalışmaya katılan hastaların ameliyat öncesi demografik verileri, efor kapasiteleri, maksimum aort basınç gradiyentleri, ekokardiyografik olarak ölçülen sol ventrikül duvar kalınlıkları ve bu veriler kullanılarak hesaplanan sol ventrikül kütle indeksleri kaydedildi. Hastaların ameliyat öncesi verileri değerlendirildi ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Hastalara ulaşılarak fizik muayeneleri yapıldı ve ekokardiografi ile sol ventrikül duvar kalınlıkları ve kapak fonksiyonları değerlendirildi. Bu bulgular ameliyat öncesi verilerle karşılaştırıldı. Bu çalışmada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi testi, alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testi, grupların tedavi öncesi sonrası karşılaştırmasında eşlendirilmiş t testi, değişim farklarının dağılımı göz önüne alınarak Kruskal Wallis testi, alt grup karşılaştırmalarında Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, Gruplar arasında yas ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p=0,015). Grup I’in yas ortalaması Grup III’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p<0,05), diger gruplar arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Grupların cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p=0,094). Her üç grupta da SVK ’nde istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma gözlenmiş (p=0,0001) ancak, bu azalma gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmamıştır (p=0,054, p=0,363). Sonuç olarak her üç kapağın da sol ventrikül kütlesinin azalması üzerinde orta dönemde benzer etkileri olduğu ancak, daha kesin bir yorumda bulunabilmek için daha fazla hasta üzerindeki uzun dönem sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiği kanısındayızen_US
dc.description.abstractIn patients with aortic stenosis left ventricular hypertrophy develops. Aortic valve replacement will cause left ventricular mass regression in time [3], and this will reduce the long term complications related with left ventricular hypertrophy such as sudden death, congestive heart failure and resistant arrhythmias [4]. For this reason, the most important criteria that effects the long term survival is left ventricular mass regression after aortic valve replacement. It shows differences in left ventricular mass regression rates between different characteristics of prosthetic valves for aortic valve replacement. In older patients biprosthesis are preferable where as mechanic prosthesis are preferred for young patients. The aim of this study is to compare the effects of three different prosthetic valves in left ventricular mass regression after aortic valve replacement. For this reason, the patients with aortic valve replacement because of pure aortic stenosis in our clinic between May 2001 and December 2004 involved in the study. Patients were divided into three groups. Group I involves patients with Hancock II Bioprosthesis, Group II involves patients with Medtronic monoleaflet and Group III involves patients with St. Jude bileaflet prosthesis. In this study the statistical analyses were made with GraphPad Prisma V.3 pocket program. The results were evaluated with the statistical significance level of p<0.05. When the results are evaluated, statistical significant reduction in LVM. have been shown in all groups (p=0,0001), but this reduction show no statistical significant difference between groups (p=0,054, p=0,363). As a result, all three valves have similar reduction effect on left ventricular mass regression at midterm follow up but we think that to make a more definite conclusion the long term findings on more patients must be assessed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectaort kapak replasmanıen_US
dc.subjectgradyenten_US
dc.subjectventriküler fonksiyon-solen_US
dc.subjecthipertrofi-sol ventrikülen_US
dc.subjectkalp kapak protezlerien_US
dc.subjectsternumen_US
dc.titleAort stenozlu hastalarda farklı protez kapaklarla gerçekleştirilen aort kapak replasmanlarından sonra sol ventrikül kütle gerilemesinin oranlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComperison of left ventricular mass regression after aortic valve replacement with different types of valvular prosthesis in aortic stenosisen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Tıp Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDTR140965en_US
dc.contributor.authorIDTR196110en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record