Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdaş, Şule Beyhanen_US
dc.contributor.authorKunaçaf, Şadiye Gülçin
dc.date.accessioned2014-06-06T10:58:41Z
dc.date.available2014-06-06T10:58:41Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationKunaçaf, Şadiye Gülçin. (2014). Embriyo Morfolojik Seçim Kriterlerinin Preimplantasyon Genetik Tanı Sonuçlarıyla Karşılaştırılması Ve 5.Gün Embriyolarındaki Blastomer Fragmantasyonunun İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11446/97en_US
dc.description07.05.2015 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.descriptionİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.description.abstractYardımcı üreme tekniklerinde kullanılan embriyo erken seçim parametreleri, iyi kalitede embriyo transferinde önemli bir yer tutmaktadır. Biz de bu çalışmamızda embriyo morfolojik seçim kriterleri ile genetik analizlerden elde edilen sonuçların karşılaştırmasını yapmayı amaçladık. Aynı zamanda geç dönem embriyolorda 5. günde blastomerlerdeki fragmentasyonu göstermeyi hedefledik. Çalışmamızda erkek faktörü bulunmamasına rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlere, yardımcı üreme tedavi yöntemlerinden in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemi uygulandı. Ultrason ile yapılan yumurta takibinin ardından, yumurta hücreleri istenen büyüklüğe eriştiğinde, folikül sıvıları içinde bulunan yumurta hücreleri, anestezi eşliğinde sıvı ile beraber çekilip mikroskop altından yumurtalar toplandı. Eş zamanlı olarak erkekten semen örneği alındıktan sonra motiliteli olan sperm hücrelerini seçebilmek adına bir seri işlemden geçirildi. Yumurta hücreleri de etraflarındaki granüloza hücrelerinden mekanik ve kimyasal olarak ayıklanarak sperm hücreleri ile birleştirildi. Mikroenjeksiyonun ardından oluşan embriyolar erken seçim kriterlerine göre biyopsi gününe kadar gruplara ayrıldı. Embriyolardan 3.günü 5 ve daha az blastomere sahip olanlar yavaş gelişen embriyo olarak değerlendirilerek çalışmamıza katıldı. Bu embriyoların zona pellusidalarına lazer ile atış yapılarak birer blastomerlerinin alınması sağlandı. Alınan bu blastomerlere genetik analiz için 5 problu Floresan İn-Situ Hibridizasyon (FISH) yöntemi uygulandı. Biyopsi sonrası embriyolar 5.güne kadar kültüre edildi. FISH yöntemi sonucu normal çıkan embriyolar kontrol grubumuzu oluşturdu. FISH yöntemi sonrası normal ve anormal çıkan embriyoların her biri lamlara yapıştırıldı ve apoptozu göstermek için TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick End Labeling) testi uygulandı. Erken seçim kriterlerine göre kaliteli embriyo olarak değerlendirdiğimiz 149 embriyonun genetik analiz sonrasında %42 oranında anöploidili olduğu bulundu. Aynı zamanda, yavaş gelişen ve genetik analiz sonucu anöploidi tespit edilen embriyolardaki apoptoz oranlarının, yavaş gelişen ancak anöpoidi olmayan embriyolardaki apoptoza göre daha fazla olduğu gözlemlendi.en_US
dc.description.abstractEarly embryo selection criterias which used in the assisted reproductive techniques that is very important technics for embryo transfer. In our study we aimed to compare morphological criteria for embryo selection with genetic analys results. At the same time we aimed to show in the slow cleavage embryos day 5 ratio of fragmentation in blastomeres. In our study, in couples who could not have a baby in depite of there was not male factor it was applied in vitro fertilization on the methods assisted reproductive techniques. After the ovulation induction with ultrasound, when the oocyte came to desired size, they aspirated with the follicle liquids under anesthesia and these liquids was checked with microscope. At the same time same processes had done for selecting the active sperms of the sperm samples which had taken from the male. Oocyte cells extracted from surrounding granulosa cells by mechanical and chemical techniques and conjoined with sperm cells by microinjection methods. The embryos which had five or less blastomeres on the thirth day partipicated to our study. For taking one of the blastomeres ıt had shot with laser to the zones of embryos which were developing slowly. İt had applied FISH method with 5 probes to able to make aneuploidy analysis. After biopsy embryos were cultured until 5 th day. The embryos with the normal FISH method results created the control group. Each normal and abnormal embryos after FISH method fixed on the stage and TUNEL (Terminal dxynucleotidyl transferase mediated dUTP Nick End Labeling ) technics was applied for showing the apoptosis in these slow developing embryos . As a result, it was investigated that if it was possible to select normal embryos with early selection parameters without requirement of PGD process. It was examinated that, the reason of slow development and anomalies of embryos whether the apoptosis or not.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectembriyo,en_US
dc.subjectpreimplantasyon genetik tanıen_US
dc.subjectapoptozen_US
dc.subjectembryoen_US
dc.subjectpreimplantation genetic diagnosisen_US
dc.subjectapootosisen_US
dc.titleEmbriyo morfolojik seçim kriterlerinin preimplantasyon genetik tanı sonuçlarıyla karşılaştırılması ve 5.gün embriyolarındaki blastomer fragmantasyonunun incelenmesien_US
dc.title.alternativeTo compare with the results of preimpaltationgenetic diagnosis and embryo morphological selection criteria and investigation of blastomer fragmentation on day 5 embryos.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentDBÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.contributor.authorIDTR25799en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record